Vastuullisuus – Atao Oy

Vastuullisuus

 • Vastuullisuus

  Hallintajärjestelmistä vastuullisuusviestintään

  ”Asettamalla vastuullinen liiketoiminta yrityksen strategiaan ja määrittelemällä ympäristö- ja turvallisuustavoitteet ekologisen ja sosiaalisen toiminnan mittareihin, asiakkaiden vaatimukset ja toimittaja-arviointien vaateet voidaan täyttää helposti ilman erillisiä ponnisteluja.”

  Useat yritykset hallinnoivat liiketoiminnan prosesseja, johtavat ympäristö- ja turvallisuusasioita hyödyntämällä näistä julkaistuja hallintajärjestelmästandardeja, esim. ISO 14001 ja OHSAS 18001. Nämä standardit ovat hyviä viitekehyksiä, myös silloin kun varmistetaan vastuullisen liiketoiminnan arjen johtamista.

  EU direktiivi 2013/34/EU velvoittaa määriteltyjä yrityksiä raportoimaan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöasioista. Velvoite koskee suuria yrityksiä. Ei kuitenkaan ole vaikea ennustaa, että vastuullisen toimitusketjun hallinnassa yritykset, joita tämä direktiivi vastuullisuusraportoinnista velvoittaa, alkavat keräämään näitä tietoja materiaali- ja alihankintapalveluita tuottavilta toimittajiltaan. Useat pk-yritykset saavat jo vastatakseen vastuullisuusosa-alueisiin liittyviä kysymyksiä toimittaja-arvioinneissa.

  Kansalliset toimintakehykset mm. EMAS, Clobal Compact, ISO 26000 ja GRI (Global Reporting Intiative) mainitaan, kun puhutaan vastuullisuusviestinnän sisällöstä. Useille pk-yrittäjille nämä ovat kuitenkin vieraita toimintakehyksiä. Tätä yleistyvää haastetta onkin syytä ennakoida. Vastuullisuusviestintä, joka vastaa asiakkaiden ja viranomaisten vaatimuksiin, tulee integroida hallintajärjestelmiin. Yritykset, jotka uudistavat hallintajärjestelmiään ISO:n v. 2015 standardiversioihin, joutuvat sitomaan uutena vaatimuksena yrityksen päämääriä ja strategiaa johtamisjärjestelmään. Asettamalla vastuullinen liiketoiminta ja vastuullisuusviestintä yrityksen strategiaan ja määrittelemällä ympäristö- ja turvallisuustavoitteet ekologisen ja sosiaalisen toiminnan mittareihin, asiakkaiden vaatimukset ja toimittaja-arviointien vaateet voidaan täyttää helposti ilman erillisiä ponnisteluja. Esimerkkejä löytyy kansallisista toimintakehyksistä. Näin yritys voi tehostaa hallintajärjestelmiään ja samalla tuottaa vaatimustenmukaista tietoa.

  Katso lisää sivuiltamme Vastuullisuus -palveluista.

   

  Ville Mäki, toimitusjohtaja

 • Vastuullisuus

  Suomalainen, älä anna yrityksesi loistaa piilossa

  ” Yrityksen sisäinen tyytyväisyys ei saa riittää, hyvistä teoista pitää kertoa!”

  Hyvistä teoista pitää kertoa. Olemme asiantuntijayrityksenä toteuttaneet merkittävän määrän liiketoiminnan, ympäristön ja työturvallisuuden kehittämishankkeita. Asiakkaamme ovat edistäneet toimintaansa yhteistyössä kanssamme ja saaneet merkittäviä ekologisia ja sosiaalisia uudistuksia aikaan omassa liiketoiminnassaan. Näillä on ollut vaikutusta niin yrityksen talouteen kuin ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiinkin.

  Olemme olleet tyytyväisiä, että yhteistyömme vie asiakkaan liiketoimintaa eteenpäin, jotain kuitenkin on unohtunut. Näistä merkittävistä hyvistä teoista on todenteena yrityksen verkkosivuilla sertifiointiyrityksen merkki, joka kertoo sen, että yritys täyttää valitun standardin vaatimukset. Tämä on yritykselle tärkeä etappi matkalla kohti todennettua vastuullista liiketoimintaa. Yrityksen sisäinen tyytyväisyys ei saa kuitenkaan riittää, hyvistä teoista pitää kertoa!

  Vastuullisuusviestinnän ei tarvitse olla ainoastaan isojen yritysten toimintaa. Jatkossa mahdollistamme kaikille asiakkaillemme hyvistä teoista viestimisen verkossa. Tämä on tärkeä osa sidosryhmäviestintää. Mahdollisuus on osa Umbrella Interactiven tuotekehitystyötä, joka mahdollistaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän hallintajärjestelmien tietojen pohjalta.

  vastuullisuusviestinta

  Olemme rakentaneet osaavan henkilöstömme kanssa Atao Oy:n ainutlaatuista palvelukonseptia, joka mahdollistaa pienille ja isoille yrityksille vastuullisen liiketoiminnan arjen johtamisen ja hyvien tekojen ulkoisen viestinnän.

  Tutustu palveluihimme Ataon uusilla verkkosivuilla

  Ville Mäki, toimitusjohtaja

 • Vastuullisuus

  Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää

  ”Sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamisesta uskotaan yleisesti olevan positiivista vaikutusta yrityksen menestymiselle.”

  Sosiaalisen vastuun määrittäminen ja raportointi lienee haastavin osa-alue kaikista vastuullisuuden osa-alueista. Yritykselle kuuluu välitön vastuu omasta henkilöstöstään, mutta toimitusketjujen laajentuessa ympäri maailmaa on yhä tärkeämpää huomioida myös välillinen vastuu esimerkiksi toimittajaketjujen työoloista.

  Lapsityövoiman ja pakkotyön käyttö ei paikallisesti toimivalle yritykselle ole mainittava ongelma. Mikäli toimitusketju on hajaantunut ympäri maailmaa, ovat haasteet aivan toisenlaiset. Sosiaalisen vastuun suhteen yhteistyöyritykset, kuluttajat ja rahoittajat ovat alkaneet vaatia yrityksiltä tietoa ihmisoikeuksien toteutumisesta ja yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuskanavista. Myös potentiaaliset työnhakijat ovat kiinnostuneita yrityksen harjoittamista työelämän käytännöistä. Liike-elämän muuttuessa yhä globaalimmaksi myös suomalaisilta yrityksiltä edellytetään näyttöä, tietoa ja läpinäkyvyyttä sosiaalisesta vastuullisuudesta.

  Sosiaalinen vastuu kattaa pitkän listan asioita. Se sisältää raportointia työelämän käytännöistä, ihmisoikeuksista, yrityksen vaikutuksesta ympäröivään yhteisöön sekä tuotevastuusta.*

  Työelämän käytännöistä raportoitaessa, voidaan puhua:

  • työsuhteista: henkilöstön lukumäärästä, vaihtuvuudesta, eduista, sukupuolijakaumasta, työsopimustyypeistä ja työehtosopimuksista
  • työterveydestä ja -turvallisuudesta: työtapaturmien lukumäärästä, työperäisistä sairauksista ja työpoissaoloista
  • kouluttamisesta: koulutustunneista/työntekijä, kehittämisohjelmista ja kehityskeskusteluista
  • henkilöstön ja johdon välisistä suhteista
  • monimuotoisuudesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista
  • yhdenvertaisista korvauskäytännöistä miesten ja naisten välillä
  • toimittajien arvioinnista työelämän käytäntöjen suhteen
  • työelämän käytännöissä havaituista epäkohdista.

  Kun puhutaan ihmisoikeuksista raportoimisesta, voidaan kertoa:

  • ihmisoikeusehtojen ja -arviointien määrästä investointi- ja hankintasopimuksissa
  • syrjinnänvastaisuudesta
  • yhdistymisvapaudesta
  • lapsityön ja pakkotyön käytöstä
  • toimittajien arvioinnista ihmisoikeuksien suhteen
  • alkuperäisväestöjen oikeuksista
  • ihmisoikeuskäytännöissä havaituista epäkohdista.

  Yrityksen vaikutuksesta yhteisöön ja vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa voidaan raportoida seuraavien teemojen osalta:

  • toiminta paikallisten yhteisöjen kanssa: toiminnan määrä, vaikutukset, kehitysohjelmat
  • lahjonnanvastaisuus: riskien analysointi, lahjonnan vastaiset politiikat
  • julkishallinto: osallistuminen lobbaukseen, poliittisille puolueille annettu taloudellinen tuki
  • määräystenmukaisuus: sakot lakien noudattamatta jättämisestä
  • toimittajien arviointi niiden yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen.

  Myös tuotevastuu luetaan yrityksen sosiaalisen vastuun piiriin.
  Tuotevastuusta voidaan raportoida:

  • asiakkaiden terveys ja turvallisuus -näkökulmista: tuotteista ja palveluista tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arvioinnit ja kehittäminen
  • tuote- ja palvelutiedoista: niiden vaatimuksista, sääntörikkomuksista, asiakastyytyväisyydestä
  • markkinointiviestinnästä
  • asiakkaiden yksityisyyden suojasta.

  Sosiaalisen vastuun raportointi ei tarkoita, että nämä kaikki kohdat pitäisi ottaa esille. Mieti, miten eri tavoin sosiaalisen vastuun kantaminen voi näkyä Sinun yrityksessäsi. Ja onko tänään päivä, jolloin yrityksesi ryhtyy näyttäytymään sosiaalisen vastuun kantajana myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille? Sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamisesta uskotaan yleisesti olevan positiivista vaikutusta yrityksen menestymiselle.


  Viivi Wanhalinna, asiantuntija

  *tässä esitetty vastuullisuusraportoinnin sisällön luokittelu mukailee Global Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standard Disclosures -ohjeiston luokitteluperiaatteita.

 • Vastuullisuus

  Vastuullisella yrityksellä on hyvä maine

  ”Maine syntyy teoista, jotka vaikuttavat kansalaisten mielikuviin.”

  Puhuttaessa maineesta, kiinnostus herää yritysjohtajien ja hallitusammattilaisten piirissä. Nykyaikana entistä useampi kuluttaja perustaa ostopäätöksensä yrityksen maineeseen. Mitkä kaikki asiat yrityksen maineeseen vaikuttavat? Maine syntyy teoista, jotka vaikuttavat kansalaisten mielikuviin – ja siten tietoisuudesta yrityksestä ja sen brändistä.

  Yritysvastuu jaetaan kolmeen pääosa-alueeseen:

  1. Taloudellinen vastuu kuvaa yritystoiminnan tuottaman taloudellisen lisäarvon jakautumista yrityksen ja sidosryhmien kesken.
  2. Sosiaalinen vastuu koostuu henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja tuotevastuusta.
  3. Ympäristövastuun kannalta keskeinen asia on huomioida luonnonvarojen käyttö ja vastuu tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

  Raportoinnissa voidaan hyödyntää GRI (Global Reporting Initiative)-raportointiohjeistoa tai ISO 26000 -yhteiskuntavastuuoppaan periaatteita. Julkiset osakeyhtiöt ovat tuottaneet jo pitkään yhteiskuntavastuuraportteja osana sijoittajaviestintää. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 EU-direktiivin, joka velvoittaa organisaatioita, joilla taseen loppusumma tai henkilöstömäärä on määriteltyä tasoa suurempi, raportoimaan liiketoimintansa vastuullisuudesta.

  Vastuullisuusraportointi, mistä liikkeelle?

  Raportoinnin pohjatyönä yritys tekee olennaisuusanalyysin, jonka avulla märitellään liiketoiminnan toimintaympäristö ja raportoitavien asioiden laajuus. Tilintarkastajan lausunto ja ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät luovat hyvän pohjan vastuullisuuden raportointiin. Hallintajärjestelmille ei ole velvoitetta, mutta niiden vaatimuksena oleva seuranta tuottaa vastauksia vastuullisuudesta raportointiin.

  Maine kantaa kauas

  Uusien työntekijöiden palkkaamisen yhteydessä vastuullisella liiketoiminnalla on havaittu olevan tärkeä rooli. Osaavat työntekijät haluavat työskennellä hyvämaineisessa yrityksessä – ja vastuullinen liiketoiminta on osa yrityksen mainetta. Suuret yritykset, jotka jo tällä hetkellä raportoivat omasta yhteiskuntavastuustaan, vaativat myös toimittajiltaan vastuullista toimintaa. Pienenkin yrityksen valmiudet paranevat toimia osana globaalia toimitusketjua, jos vastuullinen liiketoiminta on todennettavissa. Kun yritys näkee tulevaisuuden liiketoimintaan kohdistavat vaatimukset mahdollisuutena jo tänään ja luo sisäiset prosessit tavalla, joka mahdollistaa sidosryhmäarvostusta kasvattavan vastuullisuusviestinnän, yritys saa parhaat osaajat ja toimii menestyvien yritysten toimittajana.

  Varmista yrityksesi valmius vastuullisuusraportointiin. Vastaa oheiseen vastuullisuustutkimukseen. Lähetämme tutkimuksen valmistuttua sinulle linkin, josta saat kuvan millainen on yrityksesi valmius vastuullisuusraportointiin muihin toimialasi toimijoihin verrattuna.

  Ville Mäki, toimitusjohtaja

 • Vastuullisuus

  Otetaan vastuuta ympäristöstämme

  ”Vastuullinen yritys välittää myös ympäristöstä.”

  Vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueista ympäristöasiat ovat perinteisin ja monelle tutuin tapa raportoida yrityksen vastuullisesta liiketoiminnasta. Vastuullisuusraportointi alkoi ympäristöraporttien julkaisemisesta ja laajentui myöhemmin raportoimaan yrityksen taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta.

  Ympäristövastuun tarkoituksena on huolehtia oman toiminnan aiheuttamista välittömistä ja välillisistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövastuullisuuden olennaisia osa-alueita ovat tehokas ja säästeliäs luonnonvarojen käyttö, ympäristön ja biodiversiteetin suojelu, ilmastonmuutoksen torjunta sekä tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset.

  Vastuulliseen toimintaan liittyvät kustannushyödyt ovat helpoiten mitattavissa ympäristövastuun osa-alueella. Energian säästäminen, veden ja materiaalien kulutuksen tehostaminen ja jätteiden kierrättäminen ovat kaikki konkreettisia ja helposti mitattavia asioita, jotka näkyvät myös pienempinä kustannuksina. Huomattavasti vaikeampaa on mitata yrityksen maineen kasvua, työntekijöiden sitoutumisen myötä syntyviä hyötyjä tai vastuullisten toiminnan takia voitettujen tarjouskilpailuiden määrää.

  Raportoitaessa ympäristövastuusta raportoidaan:

  • materiaalien käytöstä
  • energian käytöstä
  • vedenkulutuksesta
  • biodiversiteetistä
  • päästöistä
  • jätevesistä ja jätteistä
  • tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista
  • määräystenmukaisesta toiminnasta
  • kuljetuksista.

  Vastuullinen yritys välittää myös ympäristöstä. Ympäristövaikutuksista on tärkeää raportoida läpinäkyvästi ja näin näyttää sidosryhmille, että ympäristöllä on väliä. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ja valveutuneempia ympäristövaikutusten suhteen. Nykypäivänä myös monet muut yritykset vaativat koko toimitusketjun yrityksiltä ympäristövastuullisuutta.

  Viivi Wanhalinna, asiantuntija

  *tässä esitetty vastuullisuusraportoinnin sisällön luokittelu mukailee Global Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standard Disclosures -ohjeiston luokitteluperiaatteita

 • Vastuullisuus

  Vastuullisuusraportoinnin ensiaskeleet

  ”Vastuullisuusraportoinnin tekemisen satsaukset ovat pieniä, mutta ne tuovat sekä kilpailuetua sekä brändin arvonnousua.”

  Päätös oman liiketoiminnan vastuullisuusraportoinnista on strateginen päätös

  Päätöstä ryhtyä raportoimaan vastuullisuudesta voidaan perustella edistysaskeleilla, jotka on saatu aikaan esimerkiksi ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden tavoitteellisella johtamisella.  Osoituksena näistä saavutuksista yhtiön kotisivuilla julkaistaan tavanomaisesti sertifiointilaitoksen merkki hyvästä ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden hoidosta. Sidosryhmäviestintää parhaimmillaan on kuitenkin tuottaa vastuullisuusraportti. Liiketoiminnan läpinäkyvyydestä, eli vastuullisuudesta raportointi on iso mahdollisuus myös pk-yrityksissä. Vastuullisuusraportoinnin tekemisen satsaukset ovat pieniä, mutta ne tuovat sekä kilpailuetua että brändin arvon nousua.

  Vastuullisuusraportointi tarvitsee prosessin, osaamista ja tiedolla johtamista

  Vastuullisuusraportti on pysäytetty hetki, jossa raportoidaan tavanomaisesti kolmesta edellisestä vuodesta. Raportoinnin kehittyessä on alettu puhua myös reaaliaikaisesta raportoinnista, mutta en pidä tätä kovinkaan merkityksellisenä yritykselle. Sen sijaan pidän tärkeänä nimenomaan vastuullisen liiketoiminnan johtamisen reaaliaikaisuutta. Raportoivan yrityksen tulee määrittää prosessi, joka tuottaa kiireettömästi raportin sovittuun aikaan. Kuten prosessin määrittelyssä aina, arvioidaan osaamisen riittävyys, sovitaan vastuista ja aikataulutetaan prosessin vaiheet. Raportointiprosessi tulee integroida hallintajärjestelmien ylläpitoprosesseihin ja niiden tuottamaan tietoon. Tässä yhteydessä tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon keräämistä, seurantaa ja korjaavia toimenpiteitä. Kun seurantaa tehdään reaaliajassa, raportoitava tieto syntyy osana arjen työtä.

  Vastuullisuusraportoinnin ensiaskeleet

  • Tutustu viitekehyksiin, joiden mukaan voidaan raportoida (GRI / ISO 26000).
  • Kiinnitä vastuullisuusraportin teema strategisiin tavoitteisiin.
  • Muodosta työryhmä, luo prosessi, määrittele vastuut ja aikataulut. Määrittele prosessin seuranta.
  • Määrittele viitekehyksen raportoitava taso. Huomioi, että olette tekemässä ensimmäistä vastuullisuusraporttia. Vähemmälläkin pärjää.
  • Tee olennaisuusanalyysi: määritä olennaiset asiat sidosryhmille ja yhtiölle.
  • Määrittele julkaisutapa: sähköinen, printti tai molemmat.
  • Arvioi graafisen suunnittelun ja tekstien tuottamisen osaaminen. Tee valintoja.
  • Toteuta tiedon keruu ja tiedon oikeellisuuden varmistaminen (talous, ympäristö ja sosiaalinen).
  • Raportin julkaiseminen ja jakelu.

   Screen Shot 2016-06-20 at 10.35.46


  Ville Mäki, toimitusjohtaja

  Lue lisää blogi -sivustollamme www.vastuullisuusraportti.fi

  Atao Oy tarjoaa vastuullisuusraportoinnin kattavat palvelut:

  • projektinhallinta
  • sovellus hallintajärjestelmille
  • sovellus sähköisen raportin julkaisuun
  • vastuullisuuskonseptin ja viestinnänsuunnittelu