Ympäristö – Atao Oy

Ympäristö

 • Ympäristö

  Kemikaalit rekisteriin

  ”Jotta kemikaalien hallinta onnistuu, yrityksen ympäristövastaavalla on syytä olla yhdessä paikkaa ajantasainen lista käytössä olevista kemikaaleista, niiden käyttöturvallisuustiedotteista ja vaaraluokituksista.”

  Kemikaalien ja kaasujen turvallinen hallinta on usein keskiössä toimivan ympäristöjärjestelmän johtamisessa. Jotta hallinta onnistuu, yrityksen ympäristövastaavalla on syytä olla yhdessä paikkaa ajantasainen lista käytössä olevista kemikaaleista, niiden käyttöturvallisuustiedotteista ja vaaraluokituksista. Ajantasaisen listan hallintaa vaikeuttavat yleensä tietojärjestelmät. Rekisterin fyysinen arkistointi kansioissa tai sähköisesti yksittäisen tietokoneen kovalevyllä säilytettävät tiedotteet tuovat haasteita rekisterin hallintaan.  Myös määrittelemätön prosessi uuden kemikaalin käyttöönotolle tuo omat haasteensa: tieto ei kulje ja näin kemikaalien turvallisuutta ei todenneta.

  Olemme ATAO Oy:lla kehittäneet Umbrella-ohjelmistoomme uuden kemikaalirekisterimoduulin, jonka avulla eri toimipaikkojen ja osastojen kemikaalitiedot saadaan yhteen näkymään. Moduuli perustuu kemikaalikortteihin. Näille korteille tuodaan tietoa tuotteen kauppanimestä, varastoiduista määristä, vaaraluokituksista, toimipisteistä ja osastoista, joissa kemikaali on käytössä sekä tuodaan liitteenä käyttöturvallisuustiedotteet. Raportointi kerää tietoa näistä kriteereistä. Tämä raportointi on nähtävillä jokaiselle moduulin käyttäjälle ja se päivittyy reaaliaikaisesti tietojen muuttuessa. Kemikaalirekisterin tuottaman tiedon avulla kemikaalilainsäädännön vaatima kemikaalisuhdeluku on helppo laskea.

  Toimivan tietojärjestelmän lisäksi on syytä muodostaa prosessi siitä, kuinka ostaja toimii hankkiessaan uutta kemikaalia. Ympäristövastaavan ja tuotannon on määriteltävä vastuu prosessin vaiheista. Toimiva hallintatapa menee esimerkiksi siten, että tuotanto raportoi tarvitsemansa kemikaalit ympäristövastaavalle joka käy läpi tuotteen ominaisuudet ja kirjaa ne rekisteriin. Havaitessaan vaaraominaisuuksia ympäristövastaava kouluttaa työntekijöitä oikeanlaiseen kemikaalin käsittelyyn ja hankkii tarvittavat suojavälineet. Tämän jälkeen kemikaali voidaan ottaa käyttöön.

  Asiantuntija, Lari Oksala

 • Ympäristö

  Ympäristöriskien arviointi uudistuneessa standardissa

  ”Uudessa standardissa yrityksen toiminnan aiheuttamien riskien lisäksi on tarkasteltava ympäristön tuomia riskejä yrityksen liiketoiminnalle”

  Uusi ISO 14001:2015 -standardi painottaa ennaltaehkäisevää lähestymistapaa yrityksen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Standardissa puhutaan normaaleista ja poikkeavista käyttöolosuhteista sekä hätätilanteista ja niiden ympäristövaikutuksista. Myös lainsäädännön tuomia riskejä ja mahdollisuuksia on kyettävä tunnistamaan. Uudessa standardissa yrityksen toiminnan aiheuttamien riskien lisäksi on tarkasteltava ympäristön tuomia riskejä yrityksen liiketoiminnalle. Taka-ajatuksena tässä ajattelutavassa on se, että yritys voi toimia kannattavasti pitkällä aikavälillä. Ympäristön riskejä liiketoiminnalle ovat muun muassa mahdolliset luonnonilmiöt kuten myrskyt, katkokset raaka-ainetoimituksissa sekä ympäröivän teollisuuden tai kuljetuksien aiheuttamat vaaratilanteet, jotka voivat ylettyä oman yrityksen toiminta-alueelle.

  Ympäristöriskejä arvioidaan yleisesti niiden esiintyvyyden sekä vakavuuden perusteella. Esiintyvyyden arviointikriteerinä voidaan käyttää esimerkiksi kuinka usein kyseinen ympäristöriski on toteutunut viimeisen 10 vuoden aikana kyseisellä toimialalla. Vakavuuden arviointikriteerinä voidaan käyttää rahallista tappiota: kuinka paljon vastuulliselle yritykselle koituu taloudellisia kustannuksia ympäristön tilan saattamiseksi alkuperäiseen tilaan ja jos ympäristö ei voi saattaa alkuperäiseen tilaan, millainen korvausvelvollisuus yritykselle syntyy.

  Ympäristöriskien hallintakeinot valitaan tapauskohtaisesti. Keinoja ovat riskin minimoiminen investoimalla nykyaikaisempiin turvavarusteisiin tai kattavampaan vakuutukseen, muuttamalla prosesseja tai vaihtamalla käytössä olevia kemikaaleja turvallisempiin. Säännölliset turvallisuuskoulutukset henkilöstölle ovat myös tärkeä hallintakeino. Niillä varmistetaan, että oikeat toimintatavat ovat tiedossa.

  Prosessien ympäristövaikutuksia ja –riskejä on helppo listata, tunnistaa ja arvioida Umbrella Interactiven lomaketyökalun avulla. Umbrella tarjoaa määrämuotoisen tavan riskien arviointiin. Se auttaa hahmottamaan kaikki arvioidut riskit kokoamalla ne yhteen näkymään.

  Lari Oksala, asiantuntija

 • Ympäristö

  Tuotteen ja palvelun elinkaaren tunnistaminen uudessa ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmässä

  ”Kun ympäristöjärjestelmää suunnitellaan yhdessä muiden avainsidosryhmien kanssa, on mahdollista kehittää paikallista teollista ekosysteemiä, jossa toisen yrityksen hukkamateriaali on toiselle yritykselle arvokasta raaka-ainetta.”

  Uusi ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisstandardi pyrkii laajentamaan yrityksen ympäristötietoisuutta ja -hallintaa organisaation oman toiminnan ulkopuolelle. Tuotteen elinkaari kuvaa kaikkia niitä peräkkäisiä vaiheita, jotka johtavat raaka-aineen hankinnasta, tuotteen suunniteluun, tuotantoon, kuljetuksiin, käyttöön aina tuotteen loppukäsittelyyn ja loppusijoitukseen asti.

  Täyttääkseen standardin elinkaarinäkökulman asettamat vaatimukset, yrityksen tulee määritellä toimintatavat, joilla se varmistuu siitä, että omien tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja suunnitteluprosessissa otetaan huomioon kaikki elinkaaren vaiheet. Jotta elinkaarivaikutukset voi ottaa huomioon, ensin on määriteltävä ja analysoitava eri tuotanto-, käyttö- ja loppusijoitusmahdollisuudet. Suunnittelun lisäksi yritystä kehotetaan määrittämään ja viestimään omaa hankintaansa koskevat ympäristövaatimukset. Konkreettinen vaatimus on esimerkiksi PEFC- ja FSC-sertifioitu raaka-aine tai Joutsen -merkitty materiaali. Lopuksi yrityksen on pyrittävä tiedottamaan asiakkaitaan tuotteen käyttöön ja loppusijoittamiseen liittyvistä merkittävistä ympäristövaikutuksista. Asiakasta on pyrittävä opastamaan näiden ympäristövaikutusten minimoimiseen.

  Elinkaariajattelulla yritystä ohjataan tunnistamaan tuotannon ja tuotteen käytön kaikki vaiheet, jotta yrityksen omat vaikutusmahdollisuudet ympäristösuorituskyvyn parantamiseen tehostuisivat. Kun ympäristöjärjestelmää suunnitellaan yhdessä muiden avainsidosryhmien kanssa, on mahdollista löytää uusia ratkaisuita ja kehittää esimerkiksi paikallista teollista ekosysteemiä, jossa toisen yrityksen hukkamateriaali on toiselle yritykselle arvokasta raaka-ainetta.

  Lari Oksala, asiantuntija

 • Ympäristö

  Mitä kannattaa huomioida ympäristöjärjestelmän jalkauttamisessa?

  ”Hyvä pääsääntö on, että uudet toimintatavat tehdään vähintään yhtä sujuvaksi kuin mitä vanha toimintamalli on ollut.”

  Ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa eteen voi tulla yllättäviäkin asioita, joita on hyvä tarkastella järjestelmän parhaimman hyödyn saavuttamiseksi. Jotta ympäristöjärjestelmän hyödyt, mm. kustannussäästöt, riskien hallinta ja parempi yrityskuva, voidaan saavuttaa, ympäristöjärjestelmän rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon edellä kuvattuja seikkoja, jolloin yllättäviltäkin esteiltä voidaan välttyä.

  Joskus toimitilojen infrastruktuuri voi toimia haasteena. Monissa liiketiloissa ja niiden järjestelmissä voi olla rakenteellisia esteitä mm. energiankulutuksen mittaukselle, jätteiden lajittelulle tai työasemien sammuttamiselle yöajaksi. Toimivat lajittelu- ja energiatekniset järjestelmät sekä eri asioiden mittaamisen mahdollisuus kiinteistöissä luovat hyvän pohjan ympäristötyölle, ja niiden saavuttamiseksi asiat on hyvä laittaa kuntoon.

  Mittaamisen mahdollisuus nouseekin tärkeään asemaan tiedonsaamisessa järjestelmässä. Kun esim. sähkönkulutusta voidaan mitata kiinteistö- tai osastokohtaisesti, järjestelmän toimivuudesta saadaan hyödyllistä tietoa, joka motivoi säästöihin.

  Ympäristöjärjestelmä voikin tuoda mukanaan henkilökunnalle uusia käytänteitä, esimerkiksi jätteiden käsittelyyn liittyen. On tärkeää, että nämä pystytään luomaan selkeästi ja poistamaan niiden kanssa ristiriitaiset toimintatavat. Hyvä pääsääntö tähän on, että uudet toimintatavat tehdään vähintään yhtä sujuvaksi kuin vanha toimintamalli on ollut.

  Käytänteiden helpoksi tekeminen onkin omiaan luomaan henkilökunnalle hyvän asenteen ohjelman tuomien muutosten suhteen. Joskus kuitenkin puutteellinen ohjeistus tai huono käytännön ratkaisujen suunnittelu voi luoda välinpitämätöntä asennoitumista ja ohjelman käytännön toimien kyseenalaistamista. Kun joku on ottanut tehtäväkseen miettiä, miten ympäristöjärjestelmä tuodaan arkeen käytännön ratkaisuilla ja miten niistä viestitään selkeästi asianosaisille, tällaisilta ongelmilta kuitenkin säästytään.

  Koko ympäristöjärjestelmän hyötyjen saavuttamiseksi juuri kommunikaatio järjestelmän toimista ja kommunikaation jatkuvuus mahdollistavat edellytykset kustannussäästöille. Kun henkilökunta on hyvin informoitu ja sitoutunut, jatkuva parantaminen esimerkiksi sähkölaskun ja jätemäärän pienentämiseksi sekä riskien minimoimiseksi voidaan saavuttaa tehokkaasti.

  Eija Sipilä, asiantuntija