Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää

Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää
31.3.2016 Atao

”Sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamisesta uskotaan yleisesti olevan positiivista vaikutusta yrityksen menestymiselle.”

Sosiaalisen vastuun määrittäminen ja raportointi lienee haastavin osa-alue kaikista vastuullisuuden osa-alueista. Yritykselle kuuluu välitön vastuu omasta henkilöstöstään, mutta toimitusketjujen laajentuessa ympäri maailmaa on yhä tärkeämpää huomioida myös välillinen vastuu esimerkiksi toimittajaketjujen työoloista.

Lapsityövoiman ja pakkotyön käyttö ei paikallisesti toimivalle yritykselle ole mainittava ongelma. Mikäli toimitusketju on hajaantunut ympäri maailmaa, ovat haasteet aivan toisenlaiset. Sosiaalisen vastuun suhteen yhteistyöyritykset, kuluttajat ja rahoittajat ovat alkaneet vaatia yrityksiltä tietoa ihmisoikeuksien toteutumisesta ja yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuskanavista. Myös potentiaaliset työnhakijat ovat kiinnostuneita yrityksen harjoittamista työelämän käytännöistä. Liike-elämän muuttuessa yhä globaalimmaksi myös suomalaisilta yrityksiltä edellytetään näyttöä, tietoa ja läpinäkyvyyttä sosiaalisesta vastuullisuudesta.

Sosiaalinen vastuu kattaa pitkän listan asioita. Se sisältää raportointia työelämän käytännöistä, ihmisoikeuksista, yrityksen vaikutuksesta ympäröivään yhteisöön sekä tuotevastuusta.*

Työelämän käytännöistä raportoitaessa, voidaan puhua:

 • työsuhteista: henkilöstön lukumäärästä, vaihtuvuudesta, eduista, sukupuolijakaumasta, työsopimustyypeistä ja työehtosopimuksista
 • työterveydestä ja -turvallisuudesta: työtapaturmien lukumäärästä, työperäisistä sairauksista ja työpoissaoloista
 • kouluttamisesta: koulutustunneista/työntekijä, kehittämisohjelmista ja kehityskeskusteluista
 • henkilöstön ja johdon välisistä suhteista
 • monimuotoisuudesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista
 • yhdenvertaisista korvauskäytännöistä miesten ja naisten välillä
 • toimittajien arvioinnista työelämän käytäntöjen suhteen
 • työelämän käytännöissä havaituista epäkohdista.

Kun puhutaan ihmisoikeuksista raportoimisesta, voidaan kertoa:

 • ihmisoikeusehtojen ja -arviointien määrästä investointi- ja hankintasopimuksissa
 • syrjinnänvastaisuudesta
 • yhdistymisvapaudesta
 • lapsityön ja pakkotyön käytöstä
 • toimittajien arvioinnista ihmisoikeuksien suhteen
 • alkuperäisväestöjen oikeuksista
 • ihmisoikeuskäytännöissä havaituista epäkohdista.

Yrityksen vaikutuksesta yhteisöön ja vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa voidaan raportoida seuraavien teemojen osalta:

 • toiminta paikallisten yhteisöjen kanssa: toiminnan määrä, vaikutukset, kehitysohjelmat
 • lahjonnanvastaisuus: riskien analysointi, lahjonnan vastaiset politiikat
 • julkishallinto: osallistuminen lobbaukseen, poliittisille puolueille annettu taloudellinen tuki
 • määräystenmukaisuus: sakot lakien noudattamatta jättämisestä
 • toimittajien arviointi niiden yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen.

Myös tuotevastuu luetaan yrityksen sosiaalisen vastuun piiriin.
Tuotevastuusta voidaan raportoida:

 • asiakkaiden terveys ja turvallisuus -näkökulmista: tuotteista ja palveluista tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arvioinnit ja kehittäminen
 • tuote- ja palvelutiedoista: niiden vaatimuksista, sääntörikkomuksista, asiakastyytyväisyydestä
 • markkinointiviestinnästä
 • asiakkaiden yksityisyyden suojasta.

Sosiaalisen vastuun raportointi ei tarkoita, että nämä kaikki kohdat pitäisi ottaa esille. Mieti, miten eri tavoin sosiaalisen vastuun kantaminen voi näkyä Sinun yrityksessäsi. Ja onko tänään päivä, jolloin yrityksesi ryhtyy näyttäytymään sosiaalisen vastuun kantajana myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille? Sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamisesta uskotaan yleisesti olevan positiivista vaikutusta yrityksen menestymiselle.


Viivi Wanhalinna, asiantuntija

*tässä esitetty vastuullisuusraportoinnin sisällön luokittelu mukailee Global Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standard Disclosures -ohjeiston luokitteluperiaatteita.