Otetaan vastuuta ympäristöstämme

Otetaan vastuuta ympäristöstämme
25.3.2016 Atao

”Vastuullinen yritys välittää myös ympäristöstä.”

Vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueista ympäristöasiat ovat perinteisin ja monelle tutuin tapa raportoida yrityksen vastuullisesta liiketoiminnasta. Vastuullisuusraportointi alkoi ympäristöraporttien julkaisemisesta ja laajentui myöhemmin raportoimaan yrityksen taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta.

Ympäristövastuun tarkoituksena on huolehtia oman toiminnan aiheuttamista välittömistä ja välillisistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövastuullisuuden olennaisia osa-alueita ovat tehokas ja säästeliäs luonnonvarojen käyttö, ympäristön ja biodiversiteetin suojelu, ilmastonmuutoksen torjunta sekä tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset.

Vastuulliseen toimintaan liittyvät kustannushyödyt ovat helpoiten mitattavissa ympäristövastuun osa-alueella. Energian säästäminen, veden ja materiaalien kulutuksen tehostaminen ja jätteiden kierrättäminen ovat kaikki konkreettisia ja helposti mitattavia asioita, jotka näkyvät myös pienempinä kustannuksina. Huomattavasti vaikeampaa on mitata yrityksen maineen kasvua, työntekijöiden sitoutumisen myötä syntyviä hyötyjä tai vastuullisten toiminnan takia voitettujen tarjouskilpailuiden määrää.

Raportoitaessa ympäristövastuusta raportoidaan:

  • materiaalien käytöstä
  • energian käytöstä
  • vedenkulutuksesta
  • biodiversiteetistä
  • päästöistä
  • jätevesistä ja jätteistä
  • tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista
  • määräystenmukaisesta toiminnasta
  • kuljetuksista.

Vastuullinen yritys välittää myös ympäristöstä. Ympäristövaikutuksista on tärkeää raportoida läpinäkyvästi ja näin näyttää sidosryhmille, että ympäristöllä on väliä. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ja valveutuneempia ympäristövaikutusten suhteen. Nykypäivänä myös monet muut yritykset vaativat koko toimitusketjun yrityksiltä ympäristövastuullisuutta.

Viivi Wanhalinna, asiantuntija

*tässä esitetty vastuullisuusraportoinnin sisällön luokittelu mukailee Global Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standard Disclosures -ohjeiston luokitteluperiaatteita