Siirtyminen ISO 22000 järjestelmästä FSSC22000 järjestelmään

Siirtyminen ISO 22000 järjestelmästä FSSC22000 järjestelmään
15.4.2016 Atao

”Ideaalitilanteessa standardin vaatimukset voidaan huomioida jo tuotannon pystyttämisvaiheessa. ”

Kun yrityksellä on jo käytössä ISO 22000-standardin mukainen elintarviketurvallisuusjärjestelmä ja on aika siirtyä FSSC 22000 mukaiseen järjestelmään, huomio kohdistuu ennen kaikkea puitteisiin, joissa elintarvikkeita valmistetaan. ISO 22000 keskittyy dokumentointiin, elintarviketurvallisuudesta viestimiseen, siihen miten vaarat on arvioitu ja miten niitä hallitaan. ISO 22000 ei anna selkeitä käytännönläheisiä vaatimuksia, vaan vaarojen arviointia käytetään perusteluna vallitseville toimintatavoille. FSSC 22000 puolestaan antaa selviä käytännönläheisiä ja konkreettisia vaatimuksia tuotantotiloille, tuotannon järjestelylle ja tuotantoympäristölle. Toki myös FSSC:ssä dokumentointi on tärkeässä osassa, varsinkin kun puhutaan siivous- ja pesuohjelmista, kunnossapitosuunnitelmasta, toimittajien arvioinnista, tuhoeläinten trendiseurannasta tai kontaktimateriaalien elintarvikekelpoisuustodistuksista.

Ideaalitilanteessa FSSC standardin vaatimukset voidaan huomioida jo tuotannon pystyttämisvaiheessa. Vanhoissa tiloissa ongelmia tuovat yleensä raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja lopputuotteen erillään pito. Myös ahtaat varastointitilat aiheuttavat usein ongelmia sen takia, että tuhoeläinten havaitseminen on haastavaa, eikä siivoaminen onnistu kunnolla. Lisäksi vanhoissa tiloissa ongelmia ovat ilman siirtyminen likaisesta puhtaaseen, liian tiivis laitteiden ja koneiden sijoittelu, jätteiden kuljetus tuotantotilojen läpi sekä pukuhuoneiden tai laboratorion tuotantotiloihin avautuvat ovet ovat myös ongelmia vanhoissa tiloissa.

Kaksi tärkeää kohtaa, joista tulee usein poikkeamia auditoinneissa, liittyvät elintarvikekontaktimateriaaleihin ja tuhoeläintorjuntaan. Näihin liittyvät vaatimukset juontavat juurensa jo elintarvikelainsäädännöstä. Materiaaleista, jotka ovat kontaktissa elintarvikkeiden kanssa, on oltava elintarvikekelpoisuustodistukset ja lisäksi muovimateriaaleista on oltava migraatiotodistukset. Lisäksi tuholaistorjunta on dokumentoitava: käytetyistä torjunta-aineista, syöttien paikoista sekä tyypeistä ja lajikohtaisista tuholaisten esiintymistrendeistä on oltava perillä. Nämä asiat ovat usein sellaisia, joista toimija ei osaa esittää vaatimuksia palvelun tai materiaalien toimittajille. Yllättävän vähän tiedetään myös siitä, miten työvaatteet pestään ja miten niiden puhtaus varmistetaan.

Kaikkien ulkoisten palveluntarjoajien kanssa on oltava sopimukset. Esimerkiksi juuri edellä mainittujen tuholaistorjujien ja pesulapalveluiden kanssa on oltava sopimus, jossa määritellään mitä palveluun kuuluu, kuinka usein ja miten torjuntaa hoidetaan, millä menetelmin työvaatteet pestään ja millaisia vaatteita toimitetaan. Myös mm. raaka-ainetoimittajat on arvioitava.

Näytteenottosuunnitelmaa on myös laajennettava vastaamaan FSSC:n vaatimuksia ja ilman laatua on testattava säännöllisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pirstaloituvaan materiaaliin, ja sen eheyttä on dokumentoitava säännöllisesti. Lisäksi tuotantoalueelle ja –laitokseen pääsyä on kontrolloitava, pihan on oltava asfaltoitu sekä ympäristön vaarat arvioitava.

Onneksi FSSC 22000 standardissa on edes yksi kohta, joka on lähes aina huomioitu kaikissa yrityksissä jo valmiiksi: tuotetietoja ja kuluttajan tietoisuutta käsittelevä kohta on Suomessa lainsäädännön noudattamisen puitteissa yleensä täytetty. Muut standardin kohdat vaativat kuitenkin lähes aina lisäpanostusta.

Viivi Wanhalinna, asiantuntija