Vastuullisella yrityksellä on hyvä maine

Vastuullisella yrityksellä on hyvä maine
25.3.2016 Atao

”Maine syntyy teoista, jotka vaikuttavat kansalaisten mielikuviin.”

Puhuttaessa maineesta, kiinnostus herää yritysjohtajien ja hallitusammattilaisten piirissä. Nykyaikana entistä useampi kuluttaja perustaa ostopäätöksensä yrityksen maineeseen. Mitkä kaikki asiat yrityksen maineeseen vaikuttavat? Maine syntyy teoista, jotka vaikuttavat kansalaisten mielikuviin – ja siten tietoisuudesta yrityksestä ja sen brändistä.

Yritysvastuu jaetaan kolmeen pääosa-alueeseen:

  1. Taloudellinen vastuu kuvaa yritystoiminnan tuottaman taloudellisen lisäarvon jakautumista yrityksen ja sidosryhmien kesken.
  2. Sosiaalinen vastuu koostuu henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja tuotevastuusta.
  3. Ympäristövastuun kannalta keskeinen asia on huomioida luonnonvarojen käyttö ja vastuu tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Raportoinnissa voidaan hyödyntää GRI (Global Reporting Initiative)-raportointiohjeistoa tai ISO 26000 -yhteiskuntavastuuoppaan periaatteita. Julkiset osakeyhtiöt ovat tuottaneet jo pitkään yhteiskuntavastuuraportteja osana sijoittajaviestintää. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 EU-direktiivin, joka velvoittaa organisaatioita, joilla taseen loppusumma tai henkilöstömäärä on määriteltyä tasoa suurempi, raportoimaan liiketoimintansa vastuullisuudesta.

Vastuullisuusraportointi, mistä liikkeelle?

Raportoinnin pohjatyönä yritys tekee olennaisuusanalyysin, jonka avulla märitellään liiketoiminnan toimintaympäristö ja raportoitavien asioiden laajuus. Tilintarkastajan lausunto ja ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät luovat hyvän pohjan vastuullisuuden raportointiin. Hallintajärjestelmille ei ole velvoitetta, mutta niiden vaatimuksena oleva seuranta tuottaa vastauksia vastuullisuudesta raportointiin.

Maine kantaa kauas

Uusien työntekijöiden palkkaamisen yhteydessä vastuullisella liiketoiminnalla on havaittu olevan tärkeä rooli. Osaavat työntekijät haluavat työskennellä hyvämaineisessa yrityksessä – ja vastuullinen liiketoiminta on osa yrityksen mainetta. Suuret yritykset, jotka jo tällä hetkellä raportoivat omasta yhteiskuntavastuustaan, vaativat myös toimittajiltaan vastuullista toimintaa. Pienenkin yrityksen valmiudet paranevat toimia osana globaalia toimitusketjua, jos vastuullinen liiketoiminta on todennettavissa. Kun yritys näkee tulevaisuuden liiketoimintaan kohdistavat vaatimukset mahdollisuutena jo tänään ja luo sisäiset prosessit tavalla, joka mahdollistaa sidosryhmäarvostusta kasvattavan vastuullisuusviestinnän, yritys saa parhaat osaajat ja toimii menestyvien yritysten toimittajana.

Varmista yrityksesi valmius vastuullisuusraportointiin. Vastaa oheiseen vastuullisuustutkimukseen. Lähetämme tutkimuksen valmistuttua sinulle linkin, josta saat kuvan millainen on yrityksesi valmius vastuullisuusraportointiin muihin toimialasi toimijoihin verrattuna.

Ville Mäki, toimitusjohtaja