Vastuullisuus elintarvikeyrityksessä: mistä lähteä liikkeelle?

Vastuullisuus elintarvikeyrityksessä: mistä lähteä liikkeelle?
31.1.2019 Atao
fruits and vegetables

Elintarvikesektoriin liittyy paljon vastuullisuusnäkökohtia, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Ruuan tuotannolla on valtavia vaikutuksia ympäristöön ja tuotannon parissa työskenteleviin ihmisiin. Kaikkien meidän terveyteen vaikuttaa se, millaista ruokaa tuotetaan. Elintarvikesektori on merkittävä sektori myös taloudellisesta näkökulmasta. Yksittäisellä elintarvikealan yrityksellä onkin monta vastuullisuusnäkökulmaa, joihin tulisi tarttua. Erityistä elintarvikesektorille on, että yhden yrityksen vastuullisuuden sijaan tulisi tarkastella koko ketjun toimintaa. Tämä siksi, että ketjun alkupäässä tapahtuva epäkohta, esimerkiksi lapsityövoiman käytön paljastuminen viljelyksillä, vaikuttaa vääjäämättä myös tuotetta prosessoivan ja markkinoivan yrityksen maineeseen.

Vastuullisessa yritystoiminnassa pääroolissa ovat aina toiminta ja teot, joilla minimoidaan negatiivisia ympäristövaikutuksia ja pyritään positiivisiin yhteiskunnallisiin sekä sosiaalisiin vaikutuksiin samalla, kun toiminta on kannattavaa. Vastuullisuustyötä aloittaessa on analysoitava sitä, missä ovat oman toiminnan tai omaan toimintaan liittyvät suurimmat ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset. Tämän jälkeen on hyvä miettiä, mihin näistä asioista yritys voi vaikuttaa ja miten. Se missä suurimmat vaikutukset syntyvät, ei aina kulje käsi kädessä sen kanssa, mihin on yksinkertaista vaikuttaa. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden yrityksen on helpoin luonnollisesti vaikuttaa omien tehtaidensa toimintaan, päästöihin ja työntekijöiden kohteluun. Suurimmat ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset syntyvät pääsääntöisesti kuitenkin aina raaka-aineiden viljelyssä. Jotta vastuullisuustyö on uskottavaa ja tarkoituksenmukaista, oman tontin lisäksi on syytä huomioida myös ketjun alkupää, ja se, miten, missä ja kuka on käytetyt raaka-aineet tuottanut.

Vastuullisuustyön pohjalle kannattaa ottaa esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG) [https://sustainabledevelopment.un.org]. Tavoitteissa esitetyt, aikamme suurimmat yhteiskunnalliset ja ympäristöhaasteet, antavat suuntaa sille, mihin vastuullisuustyössä kannattaa laittaa panoksia. Itse asiassa, ruuan tuotanto liittyy lähes kaikkiin näihin YK:n tavoitteisiin. Myös YK:n Global Compact -aloiteen (UN GC) [https://www.unglobalcompact.org] kymmentä periaatetta voi käyttää vastuullisuustyön pohjalla. Periaatteisiin on listattu tärkeitä ympäristöön, ihmisoikeusiin ja työvoimaan liittyviä kysymyksiä. Global Compact -aloitteella on elintarvikesektorille myös omat periaatteensa, jotka alleviivaavat sektorille olennaisia vastuullisuuskysymyksiä [https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/food].

Raportointiviitekehyksiä, kuten Global Reporting Initiative -aloitetta (GRI) [https://www.unglobalcompact.org], on hyvä hyödyntää vastuullisuustyössä. GRI antaa kattavan käsityksen vastuullisuuden mittareista eli siitä, mitä asioita on olennaista seurata ja mitata ja mistä kannattaa raportoida. Myös GRI -aloitteella on oma raportointia koskeva laajennus elintarvikesektorin erityispiirteistä. Pk-sektorilla vastuullisuustyötä aloittelevalle yritykselle GRI:n mukainen raportointityö on kuitenkin hyvin raskas ja siksi on syytä muistaa, ettei kynnystä aloittamiseen kannata nostaa liian korkealle. Pääasia on saada työ alkuun.

Kun on mietitty suuntaviivat vastuullisuustyölle, seuraava vaihe on tiedon keruun aloittaminen. On sovittava seurattavat mittarit, mihin ja milloin tieto kerätään ja kuka vastaa tiedon keruusta. On myös pohdittava, mihin tietoa käytetään ja kuka sitä ensisijaisesti tarvitsee. Kun vastuullisuustyö on lähtenyt käyntiin, tavoitteista, työstä ja sen tuloksista kannattaa tietysti kertoa asiakkaille ja muille tärkeille sidosryhmille. Kannattaa muistaa, että kirjoitetut tavoitteet tai sitoutuminen erilaisiin vastuullisuusaloitteisiin ei pelkästään riitä osoitukseksi vastuullisuudesta. Tueksi tarvitaan aina myös raportointia näyttönä teoista. Pk-sektorilla toimivan elintarvikeyrityksen on vielä mahdollista erottautua vastuullisuustyöllään ja erottautua vastuullisena toimijana. Vastuullisuustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja siksi työ kannattaa aloittaa nyt!

Mieti näitä aloittaessasi yrityksen vastuullisuustyötä:

  • millaisia suoria vaikutuksia yrityksesi toiminnalla on ympäristöön ja yhteiskuntaan?
  • millaisia vaikutuksia käyttämillänne raaka-aineilla on ympäristöön ja yhteiskuntaan?
  • miten voit edistää koko tuotantoketjun aikaisia positiivisia vaikutuksia ja pienentää negatiivisia vaikutuksia?
  • mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin voit liiketoiminnallasi vastata?
  • mitä vastuullisuusmittareita käytätte, mihin ja milloin tieto kerätään ja kuka tiedon keruusta vastaa?
  • miten ja kenelle viestitte vastuullisuustyöstä ja sen tuloksista?

Viivi Wanhalinna, elintarvikealan asiantuntija