Asiantuntijapalvelut

Yrityksemme toiminnan ytimessä on asiakkaiden kustannustehokas palveleminen ympäri Suomen aina Hangosta Ivaloon hyödyntäen Umbrella Interactive -ohjelmistoa. Jo yli 150 asiakkaidemme kehityshanketta on saanut sertifiointiyrityksen myöntämän sertifikaatin todenteeksi standardivaatimusten täyttämisestä. Asiantuntijapalvelumme ja verkostomme auttavat eri toimialojen asiakkaita saavuttamaan haluamansa sertifikaatin, joka lisää myös sidosryhmäarvostusta.

Hallintajärjestelmän käyttöönotto on aina organisaatiossa strateginen päätös. Tämä valinta auttaa parhaimmillaan yritystä parantamaan kokonaisvaltaista suorituskykyään sekä toimii pohjana kestävälle kehitykselle. Asiantuntijapalvelumme toimivat aina asiakkaan liiketoiminta keskiössä. Yhteistyön tuloksena syntyy asiakkaan liiketoiminnan kuvaus standardivaatimukset täyttävänä johtamisjärjestelmänä.

Asiakaslupaus

Annamme aina kehityshankkeesta kiinteän hinnan, aikataulun ja sertifiointitakuun.

Kenelle?

Asiantuntijapalvelumme ovat suunnattu yrityksille, jotka haluavat hyödyntää ISO-standardien viitekehyksiä liiketoiminnan johtamisessa ja osoittaa sidosryhmille toiminnan vastuullisuutta. Systemaattinen toiminta toteuttaa palvelua ja tuotetta on avain kannattavaan liiketoimintaan.

Tunnetuimpia hallintajärjestelmiä ovat laatu-, ympäristö sekä työterveys- ja työturvallisuus. Nämä standardit voidaan yhdistää yrityksen johtamisjärjestelmäksi. Näiden lisäksi käytössä on tieto- ja tuoteturvallisuuteen liittyviä standardeja. Palveluun ja tuoteturvallisuuteen liittyviä standardeja on olemassa palvelualoille ja valmistavaan teollisuuteen. Kun yrityksesi liiketoimintaan kohdistuu sidosryhmiltä tulevia vaatimuksia, niin olemme apunasi.

Miksi?

Yrityksen hyödyt sertifikaateista ovat moninaiset. Hyötyjä saadaan, kun yrityksen prosessit, palvelu- ja tuotevalmistus sekä johtaminen on kuvattu.

– Toiminnan päämäärät ja tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat seurannassa, jolloin mahdollistetaan strategian jalkauttaminen operatiiviseen toimintaan.
– Henkilöstö tiedostaa mahdollisuuden omassa roolissaan vaikuttaa palvelun ja tuotteen vaatimusten toteutumiseen.
– Systemaattinen toiminta parantaa mahdollisuutta kehittää kannattavuutta.
– Sidosryhmäarvostus kasvaa ja kilpailutuksissa sertifikaateilla on positiivinen painotus.

Miten?

Kartoitusvaihe

 • Asiantuntija tekee jo ratkaisuesityksessä alustavan projektisuunnitelman, jossa tunnistetaan asiakkaan avainhenkilöiden roolit liiketoiminnassa. Näin mahdollistuu arvio henkilöstön panoksesta projektin aikana.
 • Avataan Umbrella-tietokanta pilvipalvelussa. Ohjelmisto sisältää toimialaan ja valittuun standardiin liittyviä hyväksi todettuja menettelyitä hallita vaatimuksia digitaalisesti.
 • Projektin alusta alkaen on hyvä määrittää henkilö, jolla on kykyä ohjata ja oivalluttaa organisaatiota laadittavien menettelyiden mukaiseen toimintaan myös projektin jälkeen. Yrityksen toiminnan laajuudesta riippuen, hän voi toimia oman työn ohessa tai päätyönään laatu- tai HSQE-päällikkönä. Asiantuntijamme kouluttaa hänet tehtävään projektin aikana.
 • Tehdään kartoitus nykyisten toimintatapojen ja standardivaatimusten välillä.

Toteutusvaihe

 • Tunnistetaan johdon kanssa liiketoiminnan toimintaympäristö, ja mitä riskejä ja mahdollisuuksia liiketoimintaan liittyy. Kouluttaudutaan hyödyntämään riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnan johtamisessa.
 • Asiantuntija haastattelee vastuuhenkilöitä ja kuvaa prosessit Umbrella-prosessipiirtimellä sekä kirjoittaa johtamisjärjestelmään tarvittavat menettelyt kuvaamaan toimintaa. Tämän lisäksi hän kouluttaa vastuuhenkilöt hyödyntämään ohjelmistoa menettelyiden ajantasaisuuden varmistamiseksi.
 • Kouluttaudutaan ohjelmiston käyttöön eri rooleissa: keräämään, käsittelemään ja raportoimaan tietoa.
 • Tiedon käsittelyn tuloksia hyödynnetään, kun todennetaan vaatimusten täyttämistä ulkoisille arvioitsijalle, muille sidosryhmille ja johdolle.
 • Tehdään sisäisen arvioinnin suunnitelma ja toteutetaan sekä kouluttaudutaan niiden tekemiseen.
 • Pidetään ensimmäinen johdon katselmus ja arvioidaan johtamisjärjestelmän vaikuttavuutta, jonka jälkeen valmistaudutaan sertifiointivaiheeseen.
 • Hyvä johtamisjärjestelmä on perustus kannattavalle liiketoiminnalle ja strategian jalkauttamiselle.

Sertifiointivaihe

 • Sertifioitava standardi tai standardit määrittelevät, onko sertifiointiyrityksen tekemä sertifiointiprosessi 1- vai 2-vaiheinen. Sertifiointiyrityksen arvioitsija varmistaa ensimmäisessä vaiheessa, että yrityksen kuvaus sisältää standardivaatimukset. Toisessa vaiheessa arvioi toteutuuko vaatimukset toiminnassa.

Projekti kestää aloituksesta sertifiointivalmiuteen 5–9 kuukautta, riippuen liiketoiminnan laajuudesta, toimipisteiden lukumäärästä ja johtamisjärjestelmään integroitavista standardeista.

Laatupäällikköpalvelu

Yrityksessä saattaa syntyä tilanne, jossa tarvitaan määräaikainen tai jopa vakituinen ulkopuolinen henkilö varmistamaan jatkuvaa parantamista. Tarjoamme kustannustehokkaan mallin, jossa keskeiset mahdollistajat ovat vahva ISO-standardi- ja toimialatuntemus sekä Umbrella Interactive -ohjelmisto.